2010-03-29

WINDSTRUCK


CAST :

GIANNA JUN/JUN JI-HYUN
HYUK JANG
SU-RO KIM
KI-WOO LEE
YE-JIN IM
CHANG-WANG KIM
TAE HYUN CHA
The heart-warming romance story between Kyungjin and Myungwoo. Even though he has passed away, he will be always with Kyungwoo forever.
Directed by Jae-young Kwak.